Загальні умови договору позики

1. ВИЗНАЧЕННЯ

Договір: Договір позики, який укладається між Сторонами у разі видачі позики. Договір складається зі Спеціальних умов Договору позики (надалі іменуються як Спеціальні умови Позики) та Загальних умов Договору позики (надалі іменуються як Загальні умови Позики), а також будь-яких змін або доповнень до них;

Сторона або Сторони: Позичальник та/або Позикодавець, які разом або окремо зазначаються в Договорі;

Позика: Грошові кошти, які надаються Позикодавцем Позичальнику згідно з Договором;

Сума позики: сума грошових коштів, визначена Спеціальними умовами Позики, що надається Позикодавцем Позичальнику відповідно до Договору;

Діапазон доступної суми Позики: діапазон, визначений Спеціальними умовами Позики, в межах якого Позичальник може подавати Заяву на одержання Позики;

Договірні платежі: всі платежі, які здійснюються Позичальником Позикодавцю відповідно до цього Договору, включаючи повне або часткове погашення Позики та повну або часткову виплату Договірних компенсацій;

Договірні компенсації: компенсації (Комісія за організацію продовження, Пеня, якщо є), яка сплачується Позичальником Позикодавцю відповідно до Договору;

Пеня: платіж у разі порушення терміну платежу за річною відсотковою ставкою, як визначається Спеціальними умовами Позики, з розрахунку 360 днів у році;

Термін оплати: період часу, починаючи з дати, коли Позику було надано Позичальнику до Дати виплати до кінця (останнього дня) Періоду продовження у разі продовження);

Дата виплати: дата, що визначається Спеціальними умовами Позики, до якої Позичальник повинен забезпечити Позикодавцю повне погашення Суми Позики та оплату всіх несплачених Договірних компенсацій;

Комісія за організацію продовження: комісія, яка підлягає сплаті для покриття адміністративних та інших витрат Позикодавця, з метою виконання запиту Позичальника стосовно надання Періоду Продовження, у сумі, яка визначається Спеціальними умовами Позики;

Рахунок Позикодавця: будь-який поточний банківський рахунок Позикодавця, зазначений у Спеціальних умовах Позики;

Рахунок Позичальника: поточний банківський рахунок Позичальника, зазначений у Спеціальних умовах Позики, чи поточний банківський рахунок, з якого Позичальник будь-коли робив переказ коштів Позикодавцю, та/або будь-коли одержував кошти від Позикодавця;

Електронна адреса Позичальника: Адреса електронної пошти Позичальника, зазначена в Спеціальних умовах, яка використовується лише Позичальником;

Номер телефону: будь-який номер телефону, зазначений Позичальником згідно з Договором, який використовується лише Позичальником для зв'язку з Позикодавцем, включаючи повідомлення, запити, замовлення, доручення та ін. від Позичальника, повідомлені Позикодавцю;

Портал: Вебсайт Позикодавця (який зараз має доменне ім’я www.ukrpozyka.ua, на якому Позичальник може створювати Особистий кабінет, що використовується для забезпечення спілкування та обміну інформацією між Сторонами за Договором;

Особистий кабінет: Особистий сайт Позичальника на Порталі, який використовується лише Позичальником;

Законодавство: нормативні акти України.

2. УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ ЗА ДОПОМОГОЮ ДИСТАНЦІЙНИХ ЗАСОБІВ

2.1. Встановлення договірних відносин між Сторонами за допомогою дистанційних засобів забезпечується таким чином:

2.1.1. на Порталі Позичальник повинен заповнити Заяву шляхом введення необхідної суми Позики та Терміну оплати, а також надати (завантажити) інші дані та документи, що вимагаються. Також, якщо буде використовуватися електронний платіж, посилання на постачальника таких послуг повинно відкриватися у полі, в якому Позичальник повинен ввести дані про свою платіжну картку. Після заповнення вищезазначеної Заяви:

2.1.1.1. Позичальник створює Особистий кабінет на Порталі, шляхом виконання вказівок, викладених на Порталі;

2.1.1.2. Позичальнику надається пропозиція Позикодавця на основі інформації, наданої в Заяві (надалі іменується як «Пропозиція»). Якщо Позичальник під час обробки Заяви змінив інформацію, надану в Заяві (наприклад, запитувану суму), нова Пропозиція буде надана на основі нововведених умов. За запитом Позичальника Позикодавець повинен надати Позичальнику Пропозицію в паперовому вигляді чи на іншому довговічному носії. Позичальник має право проаналізувати Пропозицію та порівняти її з пропозиціями конкурентів;

2.1.1.3. натискаючи кнопку «Прийняти», Позичальник підтверджує надання Позикодавцю згоди на (i) використання персональних даних Позичальника для ідентифікації Позичальника, для оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника та для виконання Договору відповідно до Політики конфіденційності; (ii) використання Порталу відповідно до Умов користування Порталом; (iii) встановлення договірних відносин з Позикодавцем, як передбачається Договором, та (iv) укладення Договору;

2.1.2. од підтвердження (надалі іменується як «Код підтвердження») буде надіслано Позикодавцем на Номер телефону Позичальника. Шляхом введення Коду підтвердження Позичальник підписує та приймає Пропозицію та підтверджує укладення Договору на основі Загальних умов Позики;

2.1.3. після подання Заяви Позикодавець оцінює кредитоспроможність (платоспроможність) Позичальника. Сума позики може змінюватися, в межах Діапазону доступної Суми позики, та на основі оцінки кредитоспроможності (платоспроможності) Позичальника, на власний розсуд Позикодавця.

2.2. З метою перевірки даних платіжної картки Позичальника Позичальник уповноважує Позикодавця вирахувати суму в розмірі […] грн. з платіжної картки Позичальника, яка буде відшкодована Позикодавцем Позичальнику після завершення процедури перевірки, але не пізніше, ніж протягом наступних семи робочих днів.

2.3. Одержання Позичальником Суми позики, зазначеної в Спеціальних умовах Позики, становить факт того, що Договір між Сторонами було укладено за допомогою дистанційних засобів.

2.4. Договір, укладений за допомогою дистанційних заходів, має таку ж силу, як і договір, підписаний у паперовому вигляді.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА НАДАННЯ ПОЗИКИ

3.1. Позикодавець зобов’язується надати Позику Позичальнику на основі Заяви Позичальника та в межах Діапазону доступної Суми позики, і Позичальник зобов’язується повернути Позикодавцю Суму позики та сплатити всі відповідні Договірні компенсації до останнього дня Терміну оплати.

3.2. Якщо Позичальник вирішив:

3.2.1. збільшити Суму позики, Позичальник повинен подати відповідний запит Позикодавцю, і Сторони повинні переоформити Договір позики шляхом укладення Договору кредитної лінії;

3.2.2. продовжити Термін оплати для Позики, Позичальник повинен подати відповідний запит Позикодавцю або здійснити оплату Комісії за організацію продовження на рахунок Позикодавця, зазначивши у призначенні платежу: «Продовження, номер Договору».

3.3. Подаючи Заяву, Позичальник визнає та підтверджує, що:

3.3.1. персональні дані та інформація, зазначені Позичальником у Заяві, а також всі документи, які було подано, є правильними, повними та правдивими, і він знає про кримінальну відповідальність за надання неправдивих відомостей;

3.3.2. Позичальник має повну дієздатність і не перебуває під впливом алкогольних, наркотичних та/або психотропних речовин;

3.3.3. Позичальник діє як фізична особа і не представляє юридичну особу чи самозайняту особу;

3.3.4. вся переддоговірна інформація та суттєві умови Договору стосовно надання та погашення Позики були надані Позичальнику на Порталі в якості Пропозиції, Загальних умов Позики та Політики конфіденційності, і Позичальник підтвердив і погоджується з умовами кожного положення з вищезазначених документів, а також Договору, і є повністю обізнаним з відповідальністю, що випливає з Договору;

3.3.5. Позика, яку просить надати Позичальник та яку надає Позикодавець, буде використовуватися для особистого використання і не суперечить Законодавству.

3.4. Позикодавець здійснити переказ Суми позики на рахунок Позичальника. Позика буде вважтися наданою в день, коли було здійснено банківський переказ Позикодавцем.

4. ДОГОВІРНІ КОМПЕНСАЦІЇ

4.1. Позичальник не сплачує жодних відсотків за користування Позикою за Договором позики.

4.2. У разі якщо Позичальник не погашає Позику до останнього дня Терміну оплати, Позичальник повинен сплатити Пеню за кожен день затримки, яка обчислюється як відсоток, зазначений у Спеціальних умовах Позики, що застосовується до затриманої частини Суми позики, починаючи з першого дня після закінчення Терміну оплати та до повного погашення затриманої суми Позики.

4.3. Комісії та затрати сплачуються винятково за вибором та за бажанням Позичальника за одержання додаткових послуг, які не вимагаються Позикодавцем і вважаються обов’язковими після укладення Договору.

4.4. Комісія за організацію продовження сплачується у разі запиту Позичальником додаткової послуги – надання Періоду продовження Терміну оплати. Комісія за організацію продовження обчислюється як відсоток, зазначений у Спеціальних умовах Позики, залежно від тривалості Періоду продовження, що застосовується до несплаченої Суми позики, і підлягає оплаті під час обробки запиту про продовження. Оплата Позичальником Комісії за організацію продовження становить підтвердження ним / нею (є відповідним доказом) продовження Терміну оплати, і жодні інші формальності не є потрібними.

4.5. Позикодавець має право на власний розсуд та / або в маркетингових цілях:

4.5.1. не обчислювати чи припинити обчислення за певний період часу будь-яких сум Пені чи Комісій та затрат та/або зменшити будь-які або всі Договірні компенсації (Пеню та / або Комісії та затрати, якщо такі є);

4.5.2. поновити чинність Договору, розірваного внаслідок затримки будь-яких Договірних платежів у випадку, якщо (i) Позичальник здійснив оплату всіх таких затриманих Договірних платежів або (ii) Позичальник надав запит на одержання та одержав Період Продовження, або (iii) окремий договір було укладено між Сторонами.

5. ДОГОВІРНІ ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Позичальник сплачує Договірні платежі протягом Терміну оплати шляхом:

5.1.1. електронної оплати, повідомивши реквізити платіжної картки Позикодавцю з Номером телефону або за допомогою постачальника послуг електронних платежів. Позичальник беззаперечно та безвідклично уповноважує Позикодавця списувати з платіжної картки:

5.1.1.1. будь-яку суму, яку Позичальник доручає списати за допомогою Номера телефону;

5.1.1.2. будь-яку суму заборгованості по Договірних платежах;

5.1.2. банківського переказу з рахунку Позичальника на рахунок Позикодавця. Оплата шляхом банківського переказу вважається здійсненою після зарахування суми переказу на банківський рахунок Позикодавця;

5.1.3. прямого автоматичного дебетування з рахунку Позичальника на рахунок Позикодавця, але лише в разі, якщо існує заборгованість відповідних Договірних платежів, на основі запиту Позикодавця, який надається банку Позичальника. Позичальник беззаперечно та безвідклично уповноважує Позикодавця на подання платіжної вимоги для прямого дебетування до банку Позичальника стосовно будь-якої суми, однак не більше, ніж несплачена сума заборгованості Договірних платежів.

5.2. Якщо Термін оплати було продовжено, Позичальник повинен сплатити Позикодавцю лише Комісію за організацію продовження, водночас оплата інших Договірних платежів переноситься (призупиняється) та не обчислюється протягом терміну Продовження. Усі суми, які сплачуються за Договором у разі продовження, повинні бути повністю оплачені до останнього дня Періоду Продовження. Погашення Суми позики та Пеня (якщо є) протягом Періоду Продовження не вважаються затриманими, окрім випадку, коли вони є затриманими на момент сплати Комісії за організацію продовження.

5.3. Позичальник має право погасити (повернути) Позику частково або повністю та здійснити всі інші Договірні платежі за Договором у будь-який час до настання Терміну оплати, відповідно до Законодавства (дострокове погашення). Позичальник повинен надати Позикодавцю письмове повідомлення не пізніше, ніж за 3 (три) робочі дні до такого дострокового погашення (повернення). Якщо Позичальник не надасть такого повідомлення, Позикодавець має право зарахувати одержані суми як такі, що були одержані протягом Терміну оплати.

5.4. У разі надлишкової оплати з боку Позичальника, суми, сплачені надлишково, повинні бути повернуті Позичальнику на основі письмового запиту від останнього, якщо такий запит було подано протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після дати здійснення надлишкової оплати. Якщо Позичальник не надав вищезазначеного запиту, Позикодавець може не виконувати такої вимоги.

5.5. Договірні платежі вважаються здійсненими після їх одержання Позикодавцем. Оплата Позичальником, яка не відповідає умовам цього Договору, не вважається одержаною, доки не буде ідентифікована.

5.6. Якщо інше не було зазначене в платіжному дорученні Позичальником чи встановлено Законодавством, платежі, одержані від Позичальника, повинні зараховуватися в такому порядку: спочатку Пеня, потім Сума позики.

5.7. З метою уникнення сумнівів, Сторони домовилися, що у разі порушення Терміну оплати, прискорення несплачених Договірних платежів та/або розірвання Договору, Позичальник повинен погасити Позикодавцю Суму позики та сплатити відповідні несплачені Договірні компенсації протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів, окрім випадків, передбачених Договором чи Законодавством.

5.8. Позичальник несе особисту відповідальність усім майно, яким він володіє, за погашення Позикодавцю Договірних платежів за цим Договором у повному обсязі.

6. ПРАВА ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ ТА НАСЛІДКИ

6.1. Якщо Позичальник затримує здійснення Платежів за Договором, Позикодавець має право, на додачу до будь-яких засобів, які він може мати відповідно до цього Договору та Законодавства, надіслати нагадування Позичальнику за допомогою дзвінка, надсилання повідомлень на Номер телефону, через Особистий кабінет на Порталі, чи будь-яким іншим чином. Позичальник надає повноваження Позикодавцю також надсилати нагадування контактним особам Позичальника, якщо вони зазначені в Спеціальних умовах Позики. Позичальник підтверджує одержання підтвердження від контактної особи Позичальника на використання його/її контактної інформації для надання можливих повідомлень Позикодавцем стосовно не виконаних чи частково виконаних платіжних зобов’язань Позичальника за Договором.

6.2. Позикодавець може вийти з Договору шляхом прискорення погашення Позики, і Позичальник протягом наступних 30 (тридцяти) календарних днів після одержання письмового повідомлення про такий вихід від Позикодавця, повинен повністю погасити (повернути) Позикодавцю всі відповідні Договірні платежі. Позикодавець може прискорити погашення Позики з розірванням чи без розірвання Договору, якщо:

6.2.1. Позичальник надав Позикодавцю неправдиві дані, неправильну, неповну, застарілу чи неправдиву інформацію, або підроблені документи, чи не надав документів, які вимагалися Позикодавцем;

6.2.2. внаслідок перевірки кредитоспроможності, яка проводиться Позикодавцем, буде виявлено суттєвий ризик неможливості Позичальника погасити всю Суму позики;

6.2.3. Позичальник перевищує Термін оплати на більш, ніж 10 (десять) календарних днів;

6.2.4. Позичальник порушує будь-яке інше суттєве зобов’язання за Договором, і таке порушення не виправляється протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів після подання письмового повідомлення Позикодавцем Позичальнику;

6.2.5. кримінальну справу було порушено проти Позичальника стосовно можливого шахрайства Позичальника, фальсифікації ним документів, присвоєння, розкрадання чи крадіжки будь-якого майна (включаючи грошові кошти) та подібної кримінальної діяльності;

6.2.6. у разі виникнення будь-якої підозри про можливе відмивання коштів та/або фінансування тероризму Позичальником;

6.2.7. було подано заяву про визнання Позичальника неплатоспроможним;

6.2.8. таке розірвання передбачено Законодавством.

6.3. Позичальник цим погоджується, що:

6.3.1. Позикодавець має право на уступку вимог, претензій та/або зобов’язань, що виникають з цього Договору, будь-яким третім особам (надалі іменуються як «Правонаступники»), у тому числі з метою стягнення боргів;

6.3.2. Правонаступники також мають право на уступку таких вимог, претензій та/або зобов’язань необмеженій кількості інших третіх осіб; Позикодавець та Правонаступники, на основі договору між будь-якими з ціх сторін, мають право на розкриття інформації третім особам про доходи, витрати, історію позик, стать, вік та інші дані, які не слугують для ідентифікації Позичальника, однак при цьому вони не будуть розкривати імені, прізвища, ІПН, контактної інформації та фотографії Позичальника;

6.3.3. Позикодавець та Правонаступники мають право на розкриття інформації, наданої для укладання цього Договору, іншим третім особам, включаючи наглядові установи та кредитні бюро, відповідно до цього Договору та Законодавства.

6.4. Уступка вимог, претензій, зобов’язань, що виникають з цього Договору, не зменшує обсягу гарантій для Позичальника за цим Договором та Законодавством, без письмової згоди Позичальника.

6.5. Невиконання Позичальником зобов’язань відповідно до цього Договору може мати негативні наслідки для Позичальника, оскільки Позикодавець:

6.5.1. може вжити будь-які заходи з метою розірвання Договору та/або порушення процедури примусового виконання зобов’язань;

6.5.2. може повідомити про це кредитним бюро, що безпосередньо вплине на кредитоспроможність Позичальника в майбутньому, в тому числі стосовно будь-якого іншого позикодавця (третьої особи);

6.5.3. може прискорити погашення всіх Договірних платежів за цим Договором, і Позичальник повинен бути погасити всі такі суми протягом 30 днів після одержання письмового запиту про прискорення від Позикодавця, якщо Позичальник не виправляє відповідного невиконання зобов’язань протягом такого 30-денного періоду;

6.5.4. може вимагати від відповідного обслуговуючого банку Позичальника, за допомогою відповідного платіжного доручення, одностороннього та остаточного зняття загальної суми заборгованих Договірних платежів з грошових коштів Позичальника з його платіжної картки. Укладаючи цей Договір, Позичальник надає Позикодавцю повний законний дозвіл в односторонньому порядку дебетувати з рахунків Позичальника у будь-яких банках суми будь-яких заборгованих Договірних платежів за Договором чи будь-якими змінами чи доповненнями до нього;

6.5.5. може надсилати нагадування Позичальнику та контактній особі (контактним особам) Позичальника (якщо такі є);

6.5.6. може створювати кредитну історію Позичальника стосовно зобов’язань Позичальника, і може розкривати інформацію про кредитоспроможність Позичальника третім особам.

6.6. Позичальник повинен повідомляти Позикодавцю про всі зміни в інформації про Позичальника, зазначеній у Договорі, зокрема стосовно ідентифікаційного документа чи місця роботи, протягом наступних 5 (п’яти) робочих днів.

6.7. Позикодавець може вимагати від Позичальника на власний розсуд Позикодавця та/або відповідно до Законодавства:

6.7.1. підтвердження Позичальником зміни інформації по телефону, шляхом використання Номера телефону або на Порталі;

6.7.2. додаткову інформацію стосовно виконання Договору;

6.7.3. інформацію, пов’язану з кредитоспроможністю (платоспроможністю) Позичальника, ідентифікацією Позичальника та/або грошовими коштами Позичальника.

До надання всієї інформації, яка вимагається від Позичальника за цим пунктом, Позикодавець може не надавати Позику чи не продовжувати Термін оплати без жодного іншого обґрунтування чи пояснення.

6.8. Спілкування (письмові повідомлення, нагадування, пропозиції, поради, запити, підтвердження, відмови тощо) між Сторонами стосовно виконання Договору здійснюється шляхом телефонного дзвінка на Номер телефону, через електронну пошту Позичальника або через Особистий кабінет на Порталі. Будь-яке спілкування, яке здійснюється у вищезазначений спосіб, вважається обов’язковим для виконання Сторонами, за винятком спілкування, для здійснення якого повинні бути дотримані спеціальні процедури, відповідно до Законодавства та/або Договору.

Позикодавець не несе відповідальності за непорозуміння (включаючи неодержання повідомлень чи сум, які сплачуються за Договором), які сталися внаслідок ненадання Позичальником правдивих та належних даних чи неповідомлення Позикодавцю про зміни в інформації, наданій Позичальником, або в результаті порушення їхнього спілкування (наприклад, порушення в діяльності чи системах постачальників послуг (третіх осіб), страйкування персоналу, втрата даних / документів тощо).

6.9. Позикодавець може призупинити або припинити здійснення ідентифікації Позичальника та/або спілкування між Сторонами через телефон, шляхом використання Номера телефону, чи через Особистий кабінет на Порталі, відповідно до Умов користування Порталом.

6.10. Позичальник погоджується одержувати інформацію:

6.10.1. яка підлягає обов’язкового повідомленню, відповідно до Законодавства, через електронну пошту на адресу електронної пошти Позичальника або шляхом публікації на Порталі. З метою уникнення будь-якого сумніву, інформація про зміни в Договорі, повідомлення про прискорення погашення Позики надається Позикодавцем Позичальнику в спосіб, передбачений Законодавством та/або Договором;

6.10.2. у межах Договору, електронною поштою на адресу електронної пошти Позичальника та/або по телефону (шляхом використання Номера телефону) в якості записаних голосових повідомлень чи текстових / аудіо- / відео-повідомлень, і повинні вважатися одержаними після введення електронного повідомлення в інформаційну систему, зазначену Позичальником, окрім випадків, передбачених пунктом 6.10.1. цього Договору;

6.10.3. стосовно Позикодавця або третіх осіб, які стосуються Позикодавця, включаючи комерційні, рекламні та інші інформаційні повідомлення, шляхом використання електронної пошти або Номера телефону Позичальника.

7. ЗАХИСТ ДАНИХ

7.1. Позичальник погоджується та уповноважує Позикодавця забезпечити обробку (перевірку справжності) персональних даних Позичальника з різних публічних та/або приватних баз даних, збір даних (включаючи аудіо- та відеозапис), підготовку та передачу третім особам / від третіх осіб, передачу за кордон та збереження персональних даних Позичальника (включаючи візуальне зображення) навіть після повного виконання Договору з метою:

7.1.1. виконання зобов’язань за Договором, включаючи платіжні зобов’язання, шляхом використання послуг третіх осіб;

7.1.2. створення статистичних даних, подання обов’язкових звітів, а також одержання та подання відповідної інформації до державних та інших установ та/або органів нагляду;

7.1.3. одержання та надання інформації кредитним бюро безпосередньо або за допомогою третіх осіб;

7.1.4. уступки вимог, претензій та/або зобов’язань, які виникають з Договору, третім особам;

7.1.5. оцінки платоспроможності (кредитоспроможності) Позичальника та інших важливих фактів, що впливають на укладення чи виконання Договору;

7.1.6. одержання інформації про Позикодавця чи третіх осіб, які стосуються Позикодавця, включаючи комерційну інформацію та рекламні оголошення в маркетингових та рекламних цілях, зокрема одержання рекламних матеріалів від Позикодавця, партнерів Позикодавця через традиційні поштові служби чи електронні засоби зв’язку (наприклад, телефон, СМС на номер Телефону та/або через електронну пошту на адресу електронної пошти Позичальника, або через Особистий кабінет на Порталі).

7.2. Позичальник підтверджує, що він був поінформований про існування та шляхи здійснення свого права на доступ, відмову стосовно даних та заперечення щодо обробки персональних даних, а також про наслідки відмови від відповіді щодо обов’язкових чи добровільних запитань, за допомогою яких здійснюється збір персональних даних. З метою здійснення вищезазначених прав Позичальник може подати клопотання за такою адресою: [email protected].

7.3. Навіть якщо Позикодавець просить чіткої згоди на обробку даних, згода Позичальника не завжди вимагається за Законодавством. Позикодавець може також покладатися на інші законні підстави для обробки даних, такі як виконання Договору, стороною якого є Позичальник, дотримання законних зобов’язань, покладених на Позикодавця або, якщо Позикодавець або одержувач – третя особа має законний інтерес обробки персональних даних (такий як обробка даних з метою оцінки кредитоспроможності / звітності про кредитоспроможність, обмін персональними даними з постачальниками платіжних послуг Позикодавця, якщо Позикодавець проходить процедуру реструктуризації чи у випадку уступки вимог, претензій, зобов’язань третім особам).

7.4. Персональні дані будуть оброблятися протягом усього терміну дії договірних зобов’язань і можуть оброблятися (i) протягом додаткового 5-річного терміну після розірвання Договору з метою ведення документації (наприклад, зобов’язання зі звітності перед державними органами, захист прав та інтересів у суді, на медіаційному та адміністративному розгляді) та для статистичних цілей, та (ii) протягом додаткового 6-місячного періоду після розірвання Договору для маркетингових та рекламних цілей, або, в будь-якому разі, доки суб’єкт даних не буде заперечувати проти обробки.

7.5. Позикодавець гарантує, що процес обробки і захист персональних даних Позичальника буде відбуватися згідно з Законодавством.

8. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Позикодавець може запропонувати внесення змін до Договору в будь-який час. У випадку внесення будь-яких змін, Позичальник повинен бути поінформований про це протягом 15 (п’ятнадцяти) днів до набрання чинності такими змінами. Підтвердження Позичальником змін чи доповнень до Договору може надаватися за допомогою цифрового підпису (шляхом введення Коду підтвердження) в Особистому кабінеті на Порталі: (i) після подання відповідної Заяви; (ii) шляхом подання заяви на продовження Терміну оплати або (iii) шляхом оплати Комісії за організацію продовження. Всі зміни, здійснені у вищезазначений спосіб, не мають ретроактивної чинності стосовно сум, що були надані до набрання чинності такими змінами.

8.2. Якщо суперечка між Сторонами не вирішується шляхом переговорів, вона повинна вирішуватися в суді ,у порядку, передбаченому Законодавством.

8.3. Позичальник є обізнаним і погоджується, що Позикодавець має право передавати всі права, зобов’язання за цим Договором та додатками до нього асоційованим компаніям Позикодавця чи компаніям його групи компаній без укладення жодного додаткового договору між Сторонами. У такому випадку Позикодавець повинен повідомити Позичальнику про це на його адресу електронної пошти або в Особистому кабінеті на Порталі.

8.4. Якщо будь-які умови цього Договору та додатків до нього, які встановлюють для Позичальника більш обмежувальні зобов’язання, ніж Законодавство, втрачають чинність, відповідні положення Законодавства повинні застосовуватися до цього Договору, і це не впливає на чинність інших умов цього Договору та додатків до нього.

8.5. Переддоговірна інформація, була розміщена на Порталі, відповідно до Законодавства.

Останнє оновлення: 07.11.2019 р. © 2019 ТОВ «УКРПОЗИКА» усі права захищено.